Dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego

ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZENIA W OKRESIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO
(art 15g ust. 1 ustawy z dnia 31.03.2020-ustawa o COVID-19)

Przesłanki:

→ nastąpił spadek obrotów o 15% (wg Kryterium I) lub o 25% (wg Kryterium II);

→ spadki obrotów są następstwem wystąpienia COVID-19;

→ z pracownikami zawarto porozumienie, w trybie opisanym w art. 15g ust. 11 ustawy;

→ zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn, które go nie dotyczą (przestój ekonomiczny) lub pracownikowi zredukowano wymiar czasu pracy.

Jak obliczyć spadek obrotów?

A) Kryterium I polega na porównaniu 2 kolejnych miesięcy w 2020 r. do analogicznych miesięcy w 2019 r. (np. II-III 2020 do II-III 2019)

B) Kryterium II polega na porównaniu jednego miesiąca w 2020 r. do poprzedniego  miesiąca w 2020 r. (np. m-c marzec do m-ca lutego itd.)

FORMY DOFINANSOWANIA:

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym:

Pracodawca wypłacając pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż 50 proc. nie niższe jednak jak wysokość co najmniej najniższego wynagrodzenia za pracę tj 2.600,-zł może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości
50 proc. minimalnego wynagrodzenia tj 1.300,-zł plus składki należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń łącznie 1.533,09 zł (przy założeniu składki wypadkowej 1,67 proc.), z uwzględnieniem czasu pracy – np. 1300,-zł x 3/4 etatu=975,-zł plus składki ZUS jak wyżej.

 2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem czasu pracy:

Pracodawca w związku ze spadkiem obrotów może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika  maksymalnie o 20%, nie więcej jednak jak do 0,5 etatu.

Ważne: W takim przypadku wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie tj. 2.600,-zł.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia jakie otrzymuje pracownik – nie więcej jednak niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – czyli  maksymalnie 2.452,27zł.

3.  Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można sporządzić w formie papierowej, lub w formie elektronicznej korzystając z platformy praca.gov.pl. (patrz: folder tarcza antykryzysowa). Adresatem wniosku jest Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy.

Roman Miłoszewski

doradca podatkowy nr wpisu 01495