Polityka prywatności – RODO

RODO W KRP

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów.
W załączniku znajdziecie państwo wprowadzoną politykę bezpieczeństwa w Kancelarii Rachunkowo-Podatkowej.

Polityka bezpieczeństwa

 1. Informacje ogólne

Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Doradca Podatkowy Roman Miłoszewski nr wpisu 01495 dba o prywatność użytkowników.
Niniejsza polityka prywatności ma za zadanie ułatwienie użytkownikom uzyskania informacji na temat naszego postępowania w zakresie prywatności oraz zrozumienia wyborów dotyczących prywatności podczas korzystania z naszych stron internetowych i usług.
Naszym celem jest ochrona i przetwarzanie danych osobowych użytkowników z należytą starannością, w sposób przejrzysty i zgodny z prawem.
(Użytkownik: klient, potencjalny klient, osoba odwiedzająca stronę lub inna osoba fizyczna nawiązująca z nami kontakt, my: Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Doradca Podatkowy Roman Miłoszewski nr wpisu 01495)
Dane kontaktowe znajdują się poniżej oraz na końcu niniejszej polityki.

 1. Definicje
  Dane osobowe: Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
  możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  Dane osobowe mogą identyfikować użytkownika bezpośrednio lub pośrednio.
  Przetwarzanie: Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  Administrator: Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Kancelaria – jest administratorem w odniesieniu do danych osobowych.
  Podmiot przetwarzający: Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 2. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?
  Dane osobowe, które zazwyczaj zbieramy i przetwarzamy obejmują
  Dane identyfikacyjne: W celu dokonania rejestracji klienta pozyskujemy nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP. Jeżeli użytkownik chce zakupić produkt lub usługę, zobowiązany jest do przedstawienia kopii dowodu tożsamości oraz dokumentów rejestracyjnych
  Dane dotyczące transakcji: Jeżeli użytkownik chce zakupić produkt lub usługę, pozyskujemy również informacje finansowe, takie jak numer konta bankowego.
  Nie zbieramy i nie wykorzystujemy wrażliwych danych osobowych dotyczących wyznania, poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub zdrowia.
 3. Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

• w celu realizacji umowy,
• w celu zapewnienia zgodności z przepisami,
• w uzasadnionym interesie firmy i w celu umożliwienia jej funkcjonowania na rynku,
• w celu dostarczania odpowiednich produktów i usług za zgodą użytkownika,
• w celu optymalizacji działania naszych usług,
• w celu zapobiegania łamaniu obowiązujących nas przepisów i wykrywania przypadków łamania tych przepisów.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?
  Nie przechowujemy danych użytkowników dłużej, niż jest to konieczne do celów, do których zostały one zebrane.
  W przypadku potencjalnych klientów przechowujemy dane przez okres 2 lat. Dane klientów i dostawców są przechowywane przez okres trwania umowy oraz wymagany przez prawo okres po zakończeniu umowy, o czym mowa w kolejnym akapicie.
  Przy podejmowaniu decyzji o tym, jak długo przechowywane będą dane osobowe, przestrzegamy wymogów określonych w odpowiednich przepisach (na przykład 5 lat w przypadku faktur).
  W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani przez uprawniony organ lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowym do przechowywania danych dłużej, niż opisano powyżej. W takich przypadkach będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to wymagane przez właściwy organ.
 2. Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?
  Udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym w przypadkach opisanych poniżej.
  W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do udostępniania danych użytkowników podmiotom zewnętrznym, którym jesteśmy prawnie zobowiązani przekazać dane osobowe. Organy te obejmują między innymi organy podatkowe, policję, sądy, organy arbitrażowe/mediacyjne oraz prawników.
  Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników zaufanym stronom trzecim. Strony trzecie obejmują dostawców usług internetowych i przechowywania w chmurze, firmy przewozowe oraz instytucje finansowe. Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim do wtórnego wykorzystania lub w celach niezwiązanych z naszą działalnością.
  W przypadku stron trzecich działających poza Polską zapewniamy odpowiednią ochronę danych w kraju docelowym. Jeżeli dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obowiązują inne zasady ochrony danych niż w obrębie EOG. W takich przypadkach podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia przetwarzania danych z zastosowaniem takich samych zasad jak obowiązujące w Polsce.
  Środki te obejmują wzorcowe klauzule umowne UE, ochronę haseł, szyfrowanie danych w wymagających tego przypadkach i ograniczenie dostępu do danych osobowych, co zostało szerzej opisane w kolejnym punkcie.
 3. Liczy się bezpieczeństwo użytkowników
  Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Doradca Podatkowy Roman Miłoszewski nr wpisu 01495 dokłada wszelkich starań, aby zostały podjęte odpowiednie, rozsądne środki zabezpieczające dane będące w naszym posiadaniu przed utratą, wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub nieuprawnionym dostępem.
  W tym celu wprowadziliśmy ramy zarządzana bezpieczeństwem i przyznajemy dostęp do danych osobowych tylko tym pracownikom, którym jest on niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych.
 4. Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych
  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych. Na wniosek użytkownika dostarczamy opis przechowywanych przez nas danych osobowych, powód zbierania danych, listę podmiotów zewnętrznych, którym dane są przekazywane i powody zautomatyzowanego przetwarzania danych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych. Jeśli użytkownik uzna, że jego dane są nieprawidłowe (lub niekompletne), może zwrócić się o ich sprostowanie.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. Jeśli użytkownik podejrzewa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może zwrócić się o ich usunięcie.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych mieszczącego się w zakresie możliwości przenoszenia danych.
 5. Kontakt
  W przypadku pytań dotyczących danych osobowych i prywatności, realizacji wyżej wymienionych uprawnień i/lub rezygnacji z otrzymywania spersonalizowanych ofert prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższych kanałów.

E-mail: admin@miloszewski.pl

Tel.: 672632600

Adres: 77-400 Złotów, ul.Nieznanego Żołnierza 3

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojej prośby lub skargi, możesz to zgłosić:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Skontaktuj się z nami, jeśli masz dalsze pytania.