Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

 1. SAMOZATRUDNIENI (firmy jednoosobowe wpisane do CEIDG):
  A) POSTOJOWE (2080ZŁ) – warunki:
  → rozpoczęcie prowadzenia firmy przed 1.02.2020 r. oraz
  → przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek (np. marzec) nie może przekroczyć łącznie 15.681
  → przychód musiał spaść przynajmniej o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego (np. luty)
  → nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
  → wniosek do ZUS – formularz RSP-D
  B) POSTOJOWE (1300zł) – warunki:
  → prowadzenie działalności w formie karty podatkowej oraz
  → podatnik zwolniony z VAT (oba warunki muszą być spełnione łącznie)
 2. ZLECENIOBIORCY:
  → osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna)
  → świadczenie wynosi 2080zł , nie podlega składkom ZUS i opodatkowaniu przy założeniu, że wysokość wynagrodzenia za umowę w miesiącu poprzednim była równa lub większa od kwoty połowy najniższego wynagrodzenia (1300zł)
  → zleceniobiorcom, którzy otrzymywali w poprzednim miesiącu (luty) wynagrodzenie poniżej 1300zł przysługuje postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów
  → wniosek do ZUS – formularz RSP-C
  UWAGA: Postojowe to świadczenie jednorazowe, płatne na rachunek bankowy zgłoszony we wniosku!