“Biała lista podatników”


JEDEN WYKAZ PODATNIKÓW VAT
(TZW. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW)

• Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
• Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.
• Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15.000zł
na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.
• Link do strony: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:
• nazwę firmy lub imię i nazwisko,
• numer NIP,
• status,
• numer REGON,
• numer w KRS,
• adres firmy,
• numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.


KONSEKWENCJE ROZLICZANIA TRANSAKCJI NA RACHUNKU BANKOWE
SPOZA WYKAZU

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15.000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.
Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje  mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.


BRAK RACHUNKU KONTRAHENTA W WYKAZIE

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W Wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR). Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15.000 zł na rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien  poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza Wykazu, na który dokonał transakcji.
Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe. Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

• wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,
• poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG)

Załaczniki (pdf)
InformacjaBiałaLista